REGULAMIN

REGULAMIN SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL

I. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego REGULAMINU oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz. 926.
 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, REGULAMIN dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. W zajęciach uczestniczyć mogą tylko zapisani uczestnicy, którzy wypełnili KARTĘ ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE).
 4. KARTA ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE) można wypełnić na stronie internetowej www.taniec-krakow.pl:

  KARTA ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE) TANIEC TOWARZYSKI
  KARTA ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE) SZKOŁA BALETOWA
  KARTA ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE) HIP HOP/DISCO DANCE
  KARTA ZGŁOSZENIA (ZAPISY ON-LINE) RYTMIKA


  lub otrzymać w formie papierowej podczas zapisów organizowanych na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA w formie papierowej  należy dostarczyć do prowadzącego zajęcia podczas pierwszego spotkania.

 5. Prowadzący zajęcia ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym REGULAMIN.
 6. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, trenerzy i instruktorzy. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć na sali.
  Zapis nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.
 7. Zapisując się na zajęcia uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 8. Do obowiązku uczestnika (przypadku niepełnoletności powiadamia jego rodzic lub opiekun) należy powiadamianie głównego trenera lub jego asystenta o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.

II. Organizacja zajęć

 1. Uczestnik powinien stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i przygotować się do lekcji po przez zmianę obuwia oraz ubranie odpowiedniego stroju. Trener lub instruktor może nie pozwolić na udział w zajęciach jeżeli stwierdzi iż obuwie niszczy lub brudzi podłogę w sali treningowej.
 2. W przypadku niedyspozycji trenera lub instruktora, SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności trenera lub instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
 3. W przypadku małej liczby osób w grupie, SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia, zawiesić lub zamknąć grupę.
 4. Zajęcia taneczne przypadające na dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy szkoły lub danej placówki oświatowej nie zostaną odrobione w innych terminach ze względu na brak możliwości zmian w grafiku zajęć.
 5. SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL ma prawo do zmian w grafiku zajęć tanecznych, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani (telefonicznie, e-mailowo po przez www, FB lub osobiście).
 6. Uczestników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchów, pozwalający na obserwację przez głównego instruktora lub jego asystenta, pracy poszczególnych części ciała. Na zajęciach tanecznych trener lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju o czym uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni.

III. Bezpieczeństwo

 1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL.
 2. Zaleca się nie zabieranie cennych przedmiotów na zajęcia.
 3. Zabrania się samodzielnego przebywania uczestnika zajęć w sali ćwiczeń bez zgody trenera lub instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora.
 4. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów na zajęcia.
 5. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych (świetlica szkolna, klasa, szatnia, korytarz)
 6. Za bezpieczeństwo uczestników poza salą ćwiczeń odpowiadają ( wychowawcy – w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych), rodzice lub ich opiekunowie prawni.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

IV. Płatności

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które dokonały opłaty uprawniającej do udziału w zajęciach.
 2. Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio przed zajęciami bądź przelewem na konto bankowe.W przypadku wpłat na konto w tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika, opłata za BALET / RYTMIKA / TANIEC TOWARZYSKI  „podajemy miesiące za które wnoszona jest opłata”,+ miejscowość

(np. Jan Kowalski, OPŁATA ZA Taniec Towarzyski luty, marzec, kwiecień KRAKÓW)

 

 1. Opłaty za zajęcia dokonujemy w systemie „ 3 miesięcznym”  za 3 miesięczny cykl zajęć (szczegóły w cenniku)
 2. Opłatę należy uregulować (z góry), do 10 dnia każdego 3-miesięcznego cyklu, w którym dany uczestnik rozpoczął zajęcia.
 3. Osoby płacące po terminie (po 10-tym dniu każdego miesiąca lub 10 dniu pierwszego miesiąca z 3-miesięcznego cyklu) zobowiązane są do wniesienia opłaty za zwłokę w wysokości + 10 zł do należnej kwoty.
 4. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności w formie elektronicznej zgłaszają się przed rozpoczęciem pierwszy zajęć kolejnego cyklu, celem dokonania wpłaty gotówkowej.
 5. Osoba, która nie uregulowała płatności nie powinna brać udziału w zajęciach i może zostać poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
 6. W przypadku planowanej nieobecności na 4 kolejnych zajęciach (choroba, kontuzja itp.) aby ubiegać się o przeniesienie opłaty na następny miesiąc, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego osobiście, telefonicznie lub drogą mail-ową. Podstawą do ubiegania się o przeniesienie opłaty jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego (kserokopia, skan). Postanowienie nie dotyczy mniejszej liczby opuszczonych zajęć oraz sytuacji, gdy nieobecności nie następują kolejno po sobie.
 7. Cennik zajęć może być osobno konfigurowany dla danej grupy. Stawki są uzależnione od ilości uczestników w danej grupie, kosztów dojazdu prowadzącego, kosztów wynajmu sali, kosztów dodatkowych na które SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL nie ma wpływu (jeżeli takie występują), itp.
  Jeżeli liczba uczestników zmniejszy się, SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL może podjąć decyzję o podwyższeniu opłaty za zajęcia w danej grupie.
 8. Opłaty za zajęcia indywidualne należy dokonać bezpośrednio po danych zajęciach u osoby prowadzącej.
 9. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów itp. pokrywa sam uczestnik.
 10. Koszt wyjazdów na zawody, startowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turnieju tańca ponosi uczestnik.

V. Zwroty

 1. SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL nie zwraca wpłaconych pieniędzy za zajęcia taneczne i zadatków na obozy sportowe oraz szkolenia dodatkowe z wyłączeniem zajęć odwołanych z winy SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL.
 2. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do wykorzystania opłaconych zajęć w kolejnym miesiącu tylko w świetle punktu IV.8 REGULAMINU.
  W innych przypadkach nieobecność na opłaconych zajęciach nie jest uwzględniana.

VI. Wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Smarzyńscy Dance School i jego sponsorów.

2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy przez Smarzyńscy Dance School.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Smarzyńscy Dance School, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie Smarzyńscy Dance School lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały  do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez Smarzyńscy Dance School i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane tancerzom są własnością SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL. Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych ze „SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL” i publicznego ich wykonywania.

2. Zabronione jest bez zgody Smarzyńscy Dance School wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.

VIII. Postanowienia ogólne

 1. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów REGULAMINU istnieje możliwość odstępstwa od powyższych zapisów na pisemny wniosek uczestnika. Decyzję w tej sprawie rozpatruje właściciel SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL.
 2. O udziale tancerzy w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny trener.
 3. W obowiązku każdego uczestnika zajęć grupy sportowej jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza sportowego o braku schorzeń, które wykluczają uczestnika do udziału w treningach sportowo-tanecznych (w ciągu pierwszego miesiąca uczestniczenia w zajęciach).
 4. Wymagane jest uzyskanie zgody głównego trenera na uczestniczenie w innych zajęciach sportowo – tanecznych poza obrębem SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL (dotyczy poziomu ZŁOTEGO i sportowego).
 5. Obowiązkiem każdego uczestnika zajęć jest dbanie o dobre imię SMARZYŃSCY DANCE SCHOOL lub STTS oraz godne reprezentowanie go na pokazach, turniejach itp.

IX. Zmiany regulaminu

1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stroniewww.taniec-krakow.pl Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.